استان فارس

نام شهرنام فیزیوتراپنام مرکزتلفن همراهتلفن ثابت-مرکزآدرس
شیرازخانم قهرماندرمانگاه رسول اعظم09173200159071-37435813شیراز-بلوار رسول اعظم درمانگاه رسول اعظم بخش فیزیوتراپی
اقلیدآقای احمدیمرکز سالمندان احسان09173521418071-42552209شیراز-شهرستان اقلید-بلوار شریعتی ساختمان سابق راهنمایی رانندگی مرکز سالمندان احسان