استان چهارمحال بختیاری

نام شهرنام فیزیوتراپنام مرکزتلفن همراهتلفن ثابت-مرکزآدرس
شهرکردطاهره ظفریانفیزیوتراپ التیام09134801093038-32275655شهرکرد-خیابان 12محرم جنوبی 10متر پایینتر فلکه آبی سمت چپ داخل بن بست