نام شهر نام فیزیوتراپنام مرکز تلفن همراهتلفن ثابت-مرکز آدرس
شهرکردطاهره ظفریان فیزیوتراپ التیام 09134801093038-32275655شهرکرد-خیابان 12محرم جنوبی 10متر پایینتر فلکه آبی سمت چپ داخل بن بست