خراسان جنوبی

نام شهرنام فیزیوتراپنام مرکزتلفن همراهتلفن ثابت-مرکزآدرس 
بیرجندمهدی زاهدی پوررازی09155610272056-32238390بیرجند خیابان مفتح -مفتح یک-پلاک4بیر